កម្ពុជាមានព្រៃកោងកាងប្រមាណជាង ៥,៦ ម៉ឺនហិកតា មានវត្តមាននៅខេត្ត៤ - TrueID