សិង្ហបុរី ប្រកាសពីករណីឆ្លងជំងឺអុតស្វា ក្នុងស្រុកជាលើកដំបូង - TrueID