អ្នកទៅលេងថៃ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!​ អូមីក្រុង BA.4 និង BA.5 មានការគ្រោះ.ថ្នា.ក់ធ្ង.ន់.ធ្ង.រជាងវ៉ារ្យ៉ង់ផ្សេងៗទៀត - TrueID