ស្វាពីងពាង ចាស់បំផុតរបស់ពិភពលោក ឆ្លងថ្ងៃកំណើតមួយឆ្នាំទៀតហើយ - TrueID