អ្នកណាមិន.ភ័..យ ជា..ប់.ក្នុងជណ្ដើរយន្ដ៧ម៉ោង គ្មានអ្នកជួយ - TrueID