នាឡិកាដៃមាសរបស់លោក ហ៊ីត្លែរ អាចនឹងលក់បានតម្លៃខ្ទង់លានដុល្លារ ក្នុងការដេញថ្លៃ - TrueID