ចម្រូងចម្រាសខ្លាំង ក្រោយសារមន្ទីរបស់អាល្លឺម៉ង់ យក«រុយ»មកធ្វើសិល្បៈ តាំងបង្ហាញក្នុងកញ្ចក់ - TrueID