ផ្ទះក្រុងថ្លៃពេក គ្មានលុយទិញ តែចុងក្រោយគ្រប់ទឹកហ្មង ទិញបានភូមិប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងតម្លៃថោក - TrueID