មិនងាយរកបាន! បុរសនេះ បើកប្រាក់ខែមក ផ្ញើឲ្យដៃគូសឹងទាំងអស់ ទុកប៉ុន្មានដុល្លារប៉ុណ្ណោះជាប់ខ្លួន - TrueID