ធ្វើការ២៧ឆ្នាំ បុគ្គលិករូបនេះ អត់ដែរឈប់ម្ដងសោះ ស្រាប់តែទទួលបានប្រាក់ខ្ទង់សែនដុល្លារ ពីការ… - TrueID