ញាក់! កំណប់តម្លៃរាប់រយលានដុល្លារ ពីនាវាដែល.លិ..ច.ក្នុងឆ្នាំ១៨៥៧ ត្រូវបានបង្ហាញជាលើកដំបូង - TrueID