ខុសពីការរំពឹងទុក! នាឡិកាដៃមាស របស់លោក ហ៊ីត្លែរ លក់បានតម្លៃត្រឹមតែ… - TrueID