ស្នា.ម.ទះមូសលើជញ្ជាំង ជួយឲ្យប៉ូលិសវែកមុខក្រុម.ចោ.រ.ឃើញ - TrueID