ភេនឃ្វីនចាស់បំផុត របស់ពិភពលោក បានលា.ចា.ក.លោកហើយ ក្នុងអាយុ៤០ឆ្នាំ - TrueID