ចុម! ខ្យងដីអាហ្វ្រិក ធ្វើឲ្យតំបន់មួយនៅអាមេរិក បិទខ្ទប់ - TrueID