ឡូយម៉្លេះ! រ៉ូបូតរូបរាងដូចពស់ នឹងអាចប្រើសម្រាប់ ជួយក្រុម.ស.ង្គ្រោះ.ក្នុងបេសកកម្ម (មានវីដេអូ) - TrueID