ក្នុងកម្មវិធីជាគូប្រជែង ប៉ុន្តែ ថុល ភិទិ និង លីម តិចម៉េង ក្រៅឆាកមានទំនាក់ទំនងជា..... - TrueID