មិននឹកស្មានថា រឿង «លោកប៉ាមហាកូរ» អ្នកទស្សនាពេញៗ រោងកុនសាហាវ ចុះអ្នក បានទៅមើលនៅ? - TrueID