អ្នកណាមិនលង់ស្នេហ៍ ពេល Ju Jingyi បង្ហាញមុខគ្មានMakeup ក៏នៅតែស្អាត - TrueID