អតីតសមាជិក EXO Luhan ត្រូវ​paparazzi ចាប់​បាន​ស្រ.វឹង​ជោគនៅ​តាម​ផ្លូវ - TrueID