ឃើញសើចសប្បាយ ពេលនេះ ម៉ាដូណា កាន់តែលំបាក មានជំ.ងឺថ្នាក់នេះផង - TrueID