ឈុតតំណាងជាតិ ឌី បញ្ញាវិមាលា ដែលនឹងយកទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិMiss Teen International - TrueID