ខ្លាំង! aespa រុញទម្លាក់ IU និង BLACKPINK គ្រងរាជ្យលើតារាងនេះ - TrueID