ក្រោយដាក់ពាក្យ Miss Grandកម្ពុជា ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌី ទៅហ្វឹកហាត់ដើរម៉ូតដល់ថៃ - TrueID