មិនធម្មតា បេក្ខភាព លឹម តិចម៉េង ច្រៀងបទ«ម៉ែ» ផ្អើលដល់ ឧកញា៉ ខេមរៈ សិរីមន្ត ដល់ថ្នាក់និយាយថា.. - TrueID