បែកធ្លាយរូបថតមុនបង្ហាញខ្លួនរបស់ STAYC J ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានិយាយមិនចេញ - TrueID