មិនខ្លាច.ខ្មា.សគេ បវរកញ្ញាចក្រវាលថៃ ២០២២ ឈរថតជាមួយឪពុកក្នុងឈុត អ្នករើស.សំ.រាម ក្នុងកម្មវិធី - TrueID