ត្រូវគេសុំរៀបការ មានលាភភ្លាម Air Phantila រៀបចំសង់ផ្ទះថ្មីយ៉ាងប្រណីត - TrueID