សម្រស់ធម្មជាតិផង មើលយូរទៅ វីរៈនិច ឡើងដូចតុក្កតាជ័រ - TrueID