ផ្ទះ៥លានដុល្លារ របស់Cardi B លំដាប់អភិជនប៉ុណ្ណឹងហេីយ នៅទឹកលិចចូលផ្ទះ - TrueID