ប្រឹងរកលុយណាស់ ជិត Come Back ហើយ ប្រទះឃើញ Rosé ឆ្លៀតថតស្ប៉តទៀត - TrueID