ថតជិតកូនឡើងដូចពួកម៉ាក សុខ សោម៉ាវត្តី ឡើងក្មេងស្មាននៅក្រមុំ - TrueID