អបអរសាទរ បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៤ជាប់វគ្គជម្រុះដំបូង​ - TrueID

អបអរសាទរ បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៤ជាប់វគ្គជម្រុះដំបូង​

September 20, 2022

កម្សាន្ត៖ ថ្មីៗនេះពីកម្មវិធី Miss Tee International Cambodia កំពុងបើកឱកាលថ្មីសម្រាប់បប្អូនៗនារីដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅដើមឆ្នាំ២០២៣។ ហើយបេក្ខនារីដែលមានបំពាងចង់ដាក់ពាក្យ អាចចូលផ្ញើរសារតាមរយៈប្រអប់សារក្នុងផេកផ្លូវការ Miss Teen International Cambodiaបាន។ 

យ៉ាងណាមិញ ក្នុងវគ្គជម្រុះរូបថតនេះ កម្មវិធីជ្រេីសរេីសយកត្រឹមតែចំនួន២៥០នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដេីម្បីត្រៀមខ្លួនទៅកាន់វគ្គសម្ភាសបន្តជាមួយនឹងគណៈកម្មការ។ ក្នុងនោះដែរ ពីកម្មវិធី Miss Teen International Cambodia បានជូនដំណឹងថា នឹងបិទទទួលពាក្យនៅចុងខែកញ្ញានេះ។ 

តួយ៉ាង ថ្មីៗនេះកម្មវិធី Miss Teen International Cambodia បានបង្ហោះរូបបេក្ខនារីចំនួន២៥រូបបន្ថែម ដែលជាក្រុមទី៤ ជាប់វគ្គជម្រុះដំបូង។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា គណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួត Miss Teen International Cambodia 2023 នឹងធ្វើការណាត់ប្អូនៗ ដើម្បីមកសម្ភាសន៍ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ៕ 

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖ 

បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023<div>&nbsp;</div>
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023
 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023<div>&nbsp;</div>
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023
 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023&nbsp;
បេក្ខនារីក្រុមទី៤ Miss Teen International Cambodia 2023 
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...