ទិញផ្ទះហើយថ្មីៗ G-Dragon ជះលុយទិញ Bugatti Chiron តម្លៃជាង២លានដុល្លារបន្ថែម - TrueID