អបអរសាទរ Miss Teenកម្ពុជា ឈានដល់Top10 និងទទួលបានពាន Best In Swimsuit - TrueID