បាត់យូរ មុខមាត់ ពៅ លីដា ប្រែស្អាតមើលសឹងមិនស្គាល់ - TrueID