អត់គិតច្រើន! សមាជិក TWICE ដឹកដៃគ្នាសម្រេចចិត្តបន្តកុងត្រាផលិតកម្ម JYP ទាំងអស់ - TrueID