អត់និយាយច្រើន ភ្ជាប់ពាក្យហើយ សយ រតនៈ និង ប៉ាច គីមមួយ បន្ថែមស្ករឲ្យគ្នាខ្លាំងបែបនេះ - TrueID