ចង់ដាច់.ផ្ងារ ពេលដឹងតម្លៃសណ្ឋាគារ​របស់ V នៅប៉ារីស​សម្រាប់​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​របស់ CELINE - TrueID