ភ្ញាក់ព្រឺត! Yang Soobin ទម្លាយរូបថតបច្ចុប្បន្ន ស្លីមស្អាតសាហាវ - TrueID