ហាន់ ជីអ៊ុន លែង​ចង់​ណាត់​ជួប​ ក្រោយ​រៀបការ​បរាជ័យ​ជាមួយ Song Joong Ki? - TrueID