ឌី បញ្ញាវិមាលា គ្រងឈុតព្រះម៉ែធរណី ស្រស់ស្អាតខ្លាំង - TrueID