បើកបង្ហាញ ក្រុមហ៊ុនកម្សាន្តធំៗ មានការលក់អាល់ប៊ុមខ្ពស់បំផុតនៅលើ Gaon ក្នុងឆមាសទីមួយ ឆ្នាំ ២០២២ - TrueID