ប្រសើរណាស់! ក្រោយធូរស្បើយបន្តិចពីកូវីដ ស្រាប់តែCV11 បង្ហោះសារប៉ុន្មានឃ្លាថា... - TrueID