មួយឈុតពណ៌លឿង ឌី បញ្ញាវិមាលា ស្លៀកប្លែក ហើយលេចធ្លោ - TrueID