ទើបបង្ហាញខ្លួនមិនបានប៉ុន្មាន​ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សមាជិក aespa ម្នាក់ៗមានមិនណយទេ - TrueID