ស្មុគស្មាញពេក RM ទៅព្យាបាល នៅ​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ​? - TrueID