លេងឈុតធំ Weir និងភរិយា ហ៊ានធ្វើរឿងនេះ កណ្ដាលហ្វូង មិនខ្វល់ភ្នែកញាតិ - TrueID