ទ្រាំលែងបាន អតីតស្វាមី សាន់ឆាយ ចេញប្ដឹងអ្នកថាជាជនផិ.ត.ក្ប.ត់ - TrueID