តូចតែខ្លឹម! វ័យប៉ុណ្ណឹងសោះ អាង សុជាតា មានរថយន្តពីរគ្រឿងបាត់ - TrueID